Věci movité

Všechny věci, které nesplňují podmínku věci nemovité. Do této oblasti patří stroje, dopravní prostředky, zařízení apod.

Věci nemovité

Nehmotný majetek

Finanční majetek

Podnik

Upozornění: dokumenty zpracované na základě živnostenského oprávnění nelze použít v případech, kdy jsou zvláštními předpisy vyžadovány znalecké posudky zpracované soudními znalci.

Pojem cena je používán pro požadovanou, nabízenou nebo skutečně zaplacenou částku za zboží nebo službu. Může nebo nemusí mít vztah k hodnotě, kterou věci přisuzují jiné osoby. Částka je nebo není zveřejněna, zůstává však historickým faktem. Dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů:

Cena je peněžní částka
– sjednaná při nákupu a prodeji zboží podle § 2 až 13 nebo
– zjištěná podle zvláštního předpisu k jiným účelům než k prodeji

Hodnota není skutečně zaplacenou, požadovanou nebo nabízenou cenou. Je to ekonomická kategorie, vyjadřující peněžní vztah mezi zbožím a službami, které lze koupit, na jedné straně kupujícími a prodávajícími na druhé straně. Jedná se o odhad. Hodnota vyjadřuje užitek, prospěch vlastníka zboží nebo služby k datu, k němuž se odhad hodnoty provádí. Existuje řada hodnot dle různých definicí (např. věcná hodnota, výnosová hodnota, střední hodnota, tržní hodnota apod.), přitom každá může být vyjádřena zcela jiným číslem.

Cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry prodávajícího zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim.

Cena zjištěná dle cenového předpisu; podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, a prováděcí vyhlášky Ministerstva financí ČR č. 441/2013 Sb., ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Cena (věcná hodnota), za kterou by bylo možno stejnou nebo porovnatelnou novou věc pořídit v době ocenění, bez odpočtu opotřebení.

Reprodukční cena věci, snížená o přiměřené opotřebení, odpovídající průměrně opotřebení věci stejného stáří a přiměřené intenzity používání, ve výsledku pak snížená o náklady na opravu závad, které znemožňují okamžité užívání věci.

Součástí věci je vše, co k ní podle její povahy náleží a nemůže být odděleno, aniž se tím věc znehodnotí.

Vedlejší věc u vlastníka věci hlavní, je-li účelem vedlejší věci, aby se jí trvale užívalo společně s hlavní věcí v rámci jednoho hospodářského určení.

Postup oceňování movitého majetku a podklady

Po provedené technické prohlídce stroje, jeho skupin, ověření funkce a ohodnocení technického stavu se provede identifikace stroje. Součástí prohlídky je vizuální kontrola stavu celku i jednotlivých skupin a ověření funkčnosti stroje. Posuzuje se vzhled, deformace, vůle, únik provozních kapalin a maziv, stupeň opotřebení, koroze, stav instalací, hlučnost, chvění, rovnoměrnost chodu apod.Porovná se výbava stroje se standardním provedením. Případná mimořádná výbava se ocení buď samostatně nebo se zohlední při stanovení výchozí ceny stroje. Stroj identifikujeme dle údajů předložených držitelem (osvědčení o registraci vozidla část I a II – malý a velký technický průkaz, karty prostředku, zápisy o převzetí stroje apod.) se štítkovými údaji stroje.

Jsme držiteli vázaných živností dle Zákona č. 455/1991 Sb.:

  • Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
  • Oceňování majetku pro věci movité, věci nemovité, nehmotný majetek, finanční majetek, podnik